Webáruház, online értékesítés

Ugrás a címlapra

A Pat­ro­Net Kft. tör­té­ne­te 2000-ben kez­dő­dött, ami­kor meg­ala­pí­tot­tuk hon­lap ké­szí­tés­sel és gra­fi­kai ter­ve­zés­sel fog­lal­ko­zó előd­szer­ve­ze­tün­ket, az APD Ak­tív Mé­dia Kft-t.

Az évek so­rán fo­lya­ma­to­san bő­ví­tet­tük szol­gál­ta­tá­sa­ink kö­rét, és fi­gye­lem­be vé­ve a pi­a­ci igé­nye­ket és az in­ter­ne­tes tech­ni­ka fej­lő­dé­sét sa­ját meg­ol­dá­so­kat fej­lesz­tet­tünk ki a web­fej­lesz­tés, az online kereskedelem, a web­host­ing és az on­line mar­ke­ting ta­nács­adás te­rü­le­tén.

Te­vé­keny­sé­günk fő cél­ja, hogy Ügy­fe­le­ink az In­ter­net nyúj­tot­ta szám­ta­lan üz­le­ti és kom­mu­ni­ká­ci­ós le­he­tő­ség fel­hasz­ná­lá­sá­val na­pi ad­mi­niszt­ra­tív mun­ká­juk, mar­ke­ting te­vé­keny­sé­gük, ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­ná­ik és ügy­fél­kap­cso­la­tuk ha­té­kony­sá­gát ma­xi­ma­li­zál­ni tud­ják.

Mun­ka­fo­lya­ma­tunk so­rán a ter­ve­zés el­ső sza­ka­szá­tól kezd­ve cé­lunk, hogy a sze­mé­lyes egyez­te­té­sek so­ro­za­tán ke­resz­tül mi­nél job­ban meg­is­mer­jük part­ne­rünk konk­rét igé­nye­it, hi­szen így tud­juk kö­zö­sen ki­ala­kí­ta­ni szá­má­ra a leg­op­ti­má­li­sabb, test­re sza­bott meg­ol­dást.

Mind­ezt olyan, min­den igényt ki­elé­gí­tő, szé­les­kö­rű, sta­bil szol­gál­ta­tás ke­re­té­ben tesszük, amely so­rán part­ne­re­ink érez­he­tik, hogy az In­ter­net­tel kap­cso­la­tos min­den fel­ada­tu­kat és gond­ju­kat nyu­god­tan ránk bíz­hat­ják. Ügy­fe­le­ink­kel hosszú tá­vú kap­cso­la­tot épí­tünk ki, hi­szen a mi szak­mánk­ban a szak­ér­te­lem mel­lett a leg­fon­to­sabb tő­ke: a bi­za­lom.