Webáruház, online értékesítés

Ugrás a címlapra

PatroNet WebÁruház- Valódi online értékesítés

Versenytársainktól eltérően mi nem kínálunk kölönböző webáruház csomagokat! Hogyan is tehetnénk? Mi az Ön igényeire szeretnénk a legmegfelelőbb megoldást kínálni, nem pedig sablon megoldásokban gondolkodni!

Webshop rendszerünket olyan vállalkozásoknak ajánljuk, akik felismerték az Internetben, mint a XXI. század új értékesítési csatornájában rejlő üzleti lehetőségeket és szeretnének termékeikből az online piactéren is jelentős forgalmat realizálni.

Az in­ter­ne­tes vá­sár­lói szo­ká­so­kat és a már mű­kö­dő web­áru­há­za­ink ta­pasz­ta­la­tait fi­gye­lem­be vé­ve fej­lesz­tet­tük ki PatroNet CMS rendszerünk részeként alkalmazható PatroNet WebÁruház online értékesítési modult.

Ez az on­line ér­té­ke­sí­té­si mo­dul hon­lap­ja szer­ves ré­szét ké­pez­he­ti, mely ugyan­olyan egy­sze­rű­en ke­zel­he­tő, fris­sít­he­tő, jól át­te­kint­he­tő és lo­gi­kus struk­tú­rá­jú, mint a tel­jes Pat­ro­Net CMS rend­szer ma­ga. A PatroNet CMS egy könnyen kezelhető, mégis teljes körűen szerkeszthető dinamikus weboldal megvalósításához kifejlesztett rendszer. E rendszer részeként olyan univerzális internetes áruházat hozhat létre, amely széleskörű igények kiszolgálásra ad lehetőséget. A jól áttekinthető és logikus struktúra az e-Shop adminisztrációját egyszerűvé teszi, a különböző funkciók pedig gyors és kényelmes vásárlást tesznek lehetővé a felhasználók számára.

Tudjon meg többet a PatroNet WebÁruház alábbi funkcióiról!

Meg­lé­vő part­ne­re­ink nagy meg­elé­ge­dés­sel és üz­le­ti si­ker­rel hasz­nál­ják a szá­muk­ra ké­szí­tett elekt­ro­ni­kus áru­há­zat. Ön mi­ért vár­na er­re to­vább?

Szeretném növelni vállalkozásom forgalmát PatroNet WebÁruház használatával!              Konzultáció      Áraj.kérés