Webáruház, online értékesítés

Ugrás a címlapra

PatroNet KönyvÁruház

Könyvkereskedelemmel foglalkozó Partnereink sajátos igényei indítottak minket arra, hogy PatroNet WebÁruházunk mellett életre hívjuk a PatroNet KönyvÁruházat is. Eme online értékesítési rendszerben ötvöztük  WebÁruházunk előnyös tulajdonságait és a könyvértékesítéshez tartozó egyedi elvárásokat.

A PatroNet KönyvÁruház - a WebÁruházhoz hasonlóan - PatroNet CMS rendszerünk online értékesítési moduljaként vehető igénybe.

Ez az on­line ér­té­ke­sí­té­si mo­dul hon­lap­ja szer­ves ré­szét ké­pez­he­ti, mely ugyan­olyan egy­sze­rű­en ke­zel­he­tő, fris­sít­he­tő, jól át­te­kint­he­tő és lo­gi­kus struk­tú­rá­jú, mint a tel­jes Pat­ro­Net CMS rend­szer ma­ga. Ez egy­részt egy­sze­rű­vé te­szi az e-shop ad­mi­niszt­rá­ci­ó­ját, más­részt a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra gyors, ké­nyel­mes és meg­bíz­ha­tó vá­sár­lá­si le­he­tő­sé­get je­lent.

Tudjon meg többet a PatroNet KönyvÁruház alábbi funkcióiról!

Meg­lé­vő part­ne­re­ink nagy meg­elé­ge­dés­sel és üz­le­ti si­ker­rel hasz­nál­ják a szá­muk­ra ké­szí­tett elekt­ro­ni­kus könyváru­há­zat. Ön mi­ért vár­na er­re to­vább?

Él­jen Ön is in­gye­nes kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­ségünk­kel, mely­nek so­rán Ön be­te­kin­tést nyer a rend­sze­rünk­ben rej­lő le­he­tő­sé­gek­be, mi pe­dig meg­is­mer­het­jük az Ön konk­rét igé­nye­it, ami­re így a leg­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dást tud­juk ja­va­sol­ni!

Szeretném növelni vállalkozásom forgalmát PatroNet KönyvÁruház használatával!              Konzultáció      Áraj.kérés